Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Studio SanaYou 

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 29 december 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 52440052 en zijn vanaf die datum van kracht. 

In deze voorwaarden gelden de volgende definities; Studio Studio SanaYou: Studio SanaYou, KvK Zwolle 52440052, gevestigd aan de Molenweg 38-a, 8181 BJ te Heerde;

Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Studio SanaYou een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.

Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. 

Algemeen

1. Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd.
2. De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er ruimte is in de groep.
3. Leden dienen in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat.
4. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.
5. Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. De Yoga ruimte dient zonder schoenen te worden betreden. 
6. Roosterwijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden aan Studio SanaYou.
7. Studio SanaYou behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt. 
8. Studio SanaYou kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de ruimtes van Studio SanaYou. Tevens kan Studio SanaYou op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van Studio SanaYou. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid. 

Betaling lidmaatschap

9. Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. 
10. De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf, rond de 27e van elke maand, geïncasseerd. Wanneer een lid het oneens is met de afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. 
11. Wanneer een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt, brengt Studio SanaYou € 2,50 administratiekosten in rekening.
12. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Studio SanaYou het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.
13. Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor het lid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.  

Online Lesrooster; aan- & afmelden voor lessen

14. In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich in voor een vaste lesdag/-tijd. Studio SanaYou reserveert een plek op de lesdag/lestijd van jouw keuze. Tussentijds wijzigen is in overleg mogelijk.
15. Indien het lid verhinderd is, dient hij/zij zichzelf tot uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de les af te melden via het online reserveringssysteem. Bij niet tijdige afmelding van het lid, vervalt de mogelijkheid om de les in te halen.
16. Om een gemiste en tijdig afgemelde les in te halen,  boekt het lid zelf via het online reserveringssysteem een vervangende les in.
17. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Zoals aangegeven in artikel 16 is het wel mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vakantierooster - Lessen tijdens schoolvakanties

18. Studio SanaYou hanteert het schoolvakantierooster van regio Midden. Tijdens deze schoolvakanties geldt een aangepast vakantierooster.
19. Het lid dient zichzelf aan te melden voor deelname aan de lessen die worden gegeven volgens het vakantierooster, zoals genoemd in artikel 10. Ook hiervoor maak je gebruik van het online reserveringssysteem. 
20. Het actuele lesrooster is altijd te zien via website www.sanayou.com en rechtstreeks via het online reserveringssyteem. (zoek altijd de juiste datum op) 

Contributiestop

21. Een tijdelijke contributiestop van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering (bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen of zwangerschap) en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Studio SanaYou. 
22. Voor een contributiestop geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Dit houdt in dat een extra maand geïncasseerd wordt bij een contributiestop. Wanneer het lidmaatschap weer wordt geactiveerd, zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand niet geïncasseerd worden. 
23. Aan een contributiestop zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden. Deze kosten gelden niet voor een contributiestop in verband met zwangerschap. De administratiekosten worden geïnd via de automatische incasso. Een contributiestop geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 3 maanden. 
24. Een contributiestop van het lidmaatschap ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de contributiestopsperiode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.  
25. In geval van een contributiestop blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid betalend lid is. Tijdens een contributiestop vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen. 

Beëindiging lidmaatschap

26. Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.
27. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de administratie van Studio SanaYou (info@sanayou.com). Opzeggen bij de docenten en/of telefonisch is in geen enkel geval mogelijk. 
28. Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden. 
29. Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid via email een bevestiging van uitschrijving. Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid. 
30. Wanneer achteraf blijkt dat zowel het lid als de administratie van Studio SanaYou geen email van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als kan worden aangetoond dat het lid tijdig heeft opgezegd, wordt het lid met terugwerkende kracht uitgeschreven als lid van Studio SanaYou

Overige

31. Indien noodzakelijk kan Studio SanaYou de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.
32. Administratieve handelingen op aanvraag van het lid kosten € 2,50. Uitzonderingen hierop zijn naams- en adreswijzigingen en het up- of downgraden van het abonnement. 
33. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.