Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SanaYouYOGA

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 29 december 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 52440052 en zijn vanaf die datum van kracht. 

In deze voorwaarden gelden de volgende definities; SanaYouYOGA KvK  52440052, gevestigd aan de Molenweg 38-a, 8181 BJ te Heerde en aan de Rozenstraat 2-a, 8012 DW te Zwolle.

Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SanaYou een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.

Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. 

Algemeen

1. Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er ruimte is in de groep.
3. Leden dienen in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat.
4. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.
5. Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. De Yoga ruimte dient zonder schoenen te worden betreden. 
6. Roosterwijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden aan SanaYouYOGA. Bij 2 of minder aanmeldingen voor een les, behouden we ons het recht voor deze les te annuleren. Het lid ontvangt hier vooraf bericht van via de Fitmanager App en email.
7. SanaYouYOGA behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt. 
8. SanaYouYOGA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in en rondom de studioruimtes. Tevens kan SanaYouYOGA op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van SanaYouYOGA. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid. 

Betaling lidmaatschap

9. Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. 
10. De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf, rond de 24e van elke maand, geïncasseerd. Wanneer een lid het oneens is met de afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. 
11. Wanneer een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt, brengt SanaYouYOGA € 2,50 administratiekosten in rekening.
12. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft SanaYouYOGA het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.
13. Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief. Indien een lid het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor het lid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.  

Online Lesrooster; aan- & afmelden voor lessen

14. In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich voorafgaand aan de les in via het online lesrooster. SanaYouYOGA reserveert desgewenst een plek op de vaste lesdag/lestijd van jouw keuze. Tussentijds wijzigen is in overleg mogelijk. Bij een flexibel lidmaatschap reserveert het lid zelf zijn/haar lessen via het online reserveringssysteem.
15. Indien het lid verhinderd is een reguliere les te volgen, dient hij/zij zichzelf tot uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de les af te melden via het online reserveringssysteem. Bij niet tijdige afmelding van het lid, vervalt de mogelijkheid om de les in te halen.
16. Om een gemiste en tijdig afgemelde les in te halen,  boekt het lid zelf via het online reserveringssysteem een vervangende les in. 
17. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Zoals aangegeven in artikel 16 is het wel mogelijk een gemiste reguliere les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden, wel binnen hetzelfde kwartaal. 
De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service en geldt uitsluitend voor gemiste lessen in het reguliere lesrooster. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vakantierooster - Lessen tijdens schoolvakanties en zomerperiode

18. SanaYouYOGA hanteert tijdens schoolvakantie en in de zomerperiode een aangepast vakantierooster als service aan de leden van SanaYouYOGA. 
19. Het lid dient zichzelf aan te melden voor deelname aan de vakantieroosterlessen, zoals genoemd in artikel 16. Ook hiervoor maak je gebruik van het online reserveringssysteem. Niet genoten vakantieroosterlessen mogen alleen in hetzelfde kwartaal worden meegenomen als inhaalles.
20. Het actuele lesrooster is altijd te zien via de website en rechtstreeks via het online reserveringssyteem. (zoek altijd de juiste week en datum op) 

Contributiestop

21. Een tijdelijke contributiestop van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering (bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen of zwangerschap) en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van SanaYouYOGA. 
22. Een contributiestop is nooit mogelijk met terugwerkende kracht en geldt vanaf de datum van de melding.
23. Aan een contributiestop zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden. Deze kosten gelden niet voor een contributiestop in verband met zwangerschap. De administratiekosten worden geïnd via de automatische incasso. Een contributiestop geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 3 maanden. Bij zwangerschap 16 weken; 6 weken voor de uitgerende datum en 10 weken na de bevalling.
24. Een contributiestop van het lidmaatschap ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de contributiestopsperiode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.  
25. In geval van een contributiestop blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen in hetzelfde kwartaal. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid (weer) betalend lid is.
Tijdens een contributiestop vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen. 

Wijzigen lidmaatschap

26. Wijziging van het lidmaatschap van 1 x per week naar 2 x per week of onbeperkt, kan op ieder gewenst moment ingaan. Ook midden in een maand. Indien het lidmaatschap voor die betreffende maand al is geincasseerd, zal eenmalig het ontbrekende deel, na rato van de maand, worden bijbetaald. Daarna wordt maandelijks het nieuwe tarief automatisch geincasseerd.
27. Wijziging van een lidmaatschap van onbeperkt of 2 x per week naar 1 x per week, kan ingaan per de 1e van de hele volle  kalendermaand, gelijk aan de opzegtermijn bij opzegging genoemd onder punt 30.
28. Omdat bij wijziging van een lidmaatschap feitelijk een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, worden ook nieuwe lestegoeden vanaf de ingangsdatum wijziging gekoppeld aan dit nieuwe lidmaatschap.
29. Bij een wijziging zoals benoemd onder punt 27, betreffende een deelopzegging van het lidmaatschap, wordt de helft van het aantal gemiste of niet-genoten lessen op datum van wijziging meegenomen naar het tegoed van het nieuwe lidmaatschap. Overige nog in te halen lessen kunnen worden gebruikt tot aan de datum van de gewenste wijziging.

Beëindiging lidmaatschap

30. Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand.
31. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de administratie van SanaYouYOGA (info@sanayou.com). Opzeggen bij de docenten en/of telefonisch is in geen enkel geval mogelijk. 
32. Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden. 
33. Indien na opzegging blijkt dat het lid meer lessen heeft genoten dan waar hij/zij recht op had op basis van het gekozen lidmaatschap, worden de teveel genoten lessen bij de laatste eindafrekening geincasseerd en gefactureerd als losse les(sen).
34. Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid via email een bevestiging van uitschrijving. Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid. 
35. Wanneer achteraf blijkt dat zowel het lid als de administratie van SanaYouYOGA geen email van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als kan worden aangetoond dat het lid tijdig heeft opgezegd, wordt het lid met terugwerkende kracht uitgeschreven als lid van SanaYouYOGA.

Deelnemers Fitpas en BedrijfsFitness Nederland

36. Voor deelnemers aan de yogalessen bij SanaYouYOGA via Fitpas of BedrijfsFitness Nederland gelden andere voorwaarden dan voor de directe leden van SanaYouYOGA. We verwijzen hiervoor naar de voorwaarden zoals deze zijn afgesloten tussen de deelnemer en de betreffende instantie, in relatie tot contractduur en opzegtermijnen.
37. Deelnemers via Fitpas of BedrijfsFitness Nederland beschikken over de mogelijkheid tot het boeken van yogalessen in het online lesrooster van SanaYouYOGA, voor het aantal maal per week gekozen in de betreffende overeenkomst. 
Er bestaat geen aparte inhaalmogelijkheid voor gemiste lessen in andere weken en eveneens is er geen inzage in lestegoeden. Na afloop van de afgesloten contractperiode kan weer confom dezelfde voorwaarden worden verlengd.

Overige

38. Indien noodzakelijk kan SanaYouYOGA de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.
39. Administratieve handelingen op aanvraag van het lid kosten € 2,50. Uitzonderingen hierop zijn naams- en adreswijzigingen en het upgraden van het abonnement. 
40. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 
41. Hier vind je de Privacyverklaring van SanaYouYOGA.