Inschrijfformulier Yoga

inclusief machtiging voor doorlopende automatische incasso

Ondergetekende:

Naam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

E-mail *

Telefoonnummer *

Kies jouw Yogavestiging *

Les *

Abonnementsvorm *

machtigt SanaYouYOGA tot wederopzegging om met ingang van onderstaande inschrijfdatum maandelijks de verschuldigde yogalesgelden te incasseren van onderstaand rekeningnummer

IBAN *

Naam rekeninghouder *

Naam bank *

  • U machtigt SanaYouYOGA om maandelijks een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt via info@sanayou.com, met inachtneming van de geldende opzegtermijn;
  • Het bedrag wordt maandelijks rond de 26e afgeschreven;
  • Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken;
  • Wilt u deze machtiging definitief intrekken dan dient u dat SanaYouYOGA schriftelijk mede te delen;
  • Per mislukte incasso zijn wij genoodzaakt om € 2,50 administratiekosten af te schrijven.

Plaats *

(Inschrijf) datum *