Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden SanaYouYOGA


Deze Algemene Voorwaarden zijn op 29 december 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 52440052 en zijn vanaf die datum van kracht.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities; SanaYou YOGACADEMY, KvK  52440052

Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SanaYouYOGA een lidmaatschapsovereenkomst aangaat en/of op andere basis (leskaart of losse lessen) deelneemt aan de lessen.

Elk lid/deelnemer is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid/deelnemer, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt. 

Algemeen

1. Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De lessen hebben een doorlopend karakter. Je kunt op ieder moment instromen, mits er ruimte is in de groep.
3. Leden dienen in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat.
4. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.
5. Elk lid dient zich te houden aan de huisregels, zoals nader uitgewerkt onder 37.1 Ook zijn roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
6. Roosterwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan SanaYouYOGA. Bij 3 of minder aanmeldingen voor een les, behouden we ons het recht voor deze les te annuleren. Het lid ontvangt hier vooraf bericht van via de Eversports App en via email.
7. SanaYouYOGA behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
8. SanaYouYOGA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in en rondom de studioruimte. Tevens kan SanaYouYOGA op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van SanaYouYOGA. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid. 

Betaling lidmaatschap/leskaart

9. Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden.
10. De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt achteraf, rond de 25e van elke maand, geïncasseerd. Wanneer een lid het oneens is met de afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden.
11. Wanneer een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt, brengt SanaYouYOGA € 7,50 administratiekosten in rekening.
12. Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft SanaYouYOGA het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.
13. Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief.
13.1. Een leskaart met een aantal lescredits wordt vooraf via iDeal voldaan. Na afloop van geldigheidstermijn van de leskaart vervallen eventueel nog aanwezige lescredits.

Online Lesrooster; aan- & afmelden voor lessen

14. In verband met de maximale groepsgrootte, schrijft het lid zich voorafgaand aan de les in via het online lesrooster.
15. Indien het lid verhinderd is een les te volgen, dient hij/zij zichzelf tot uiterlijk 8 uur voor aanvang van de les af te melden via het online reserveringssysteem. Bij niet tijdige afmelding van het lid, vervalt de lescredit.
16. Om een gemiste en tijdig afgemelde les in te halen, boekt het lid zelf via het online reserveringssysteem een vervangende les in.
17. Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Zoals aangegeven in artikel 16 is het wel mogelijk een gemiste reguliere les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden, maar wel in dezelfde maand. Het lestegoed in een kalendermaand geldig. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service en geldt uitsluitend voor gemiste lessen in het reguliere lesrooster. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Vakantierooster – Lessen tijdens schoolvakanties en zomerperiode

18. SanaYouYOGA hanteert tijdens schoolvakantie en in de zomerperiode een aangepast vakantierooster als service aan de leden van SanaYouYOGA.
19. Het lid dient zichzelf aan te melden voor deelname aan de vakantieroosterlessen, zoals genoemd in artikel 16. Ook hiervoor maak je gebruik van het online reserveringssysteem.
20. Het actuele lesrooster is altijd te zien via de website en rechtstreeks via de app van Eversports.

Contributiestop

21. Een tijdelijke contributiestop van het lidmaatschap is mogelijk in geval van uitzondering (bijvoorbeeld om zwaarwegende medische redenen of zwangerschap) en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van SanaYouYOGA.
22. Een contributiestop is nooit mogelijk met terugwerkende kracht en geldt vanaf de datum van de melding.
23. Aan een contributiestop zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden. Deze kosten gelden niet voor een contributiestop in verband met zwangerschap. De administratiekosten worden geïnd via de automatische incasso. Een contributiestop geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 3 maanden. Bij zwangerschap 16 weken; 6 weken voor de uitgerende datum en 10 weken na de bevalling.
24. Een contributiestop van het lidmaatschap ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de contributiestopsperiode. Een contributiestop kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.  
25. In geval van een contributiestop blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid (weer) betalend lid is. Tijdens een contributiestop vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen. 

Wijzigen lidmaatschap

26. Wijziging van het lidmaatschap van 1 x per week naar 2 x per week of onbeperkt, kan op ieder gewenst moment ingaan. Ook midden in een maand. Indien het lidmaatschap voor die betreffende maand al is geïncasseerd, zal eenmalig het ontbrekende deel, na rato van de maand, worden bijbetaald. Daarna wordt maandelijks het nieuwe tarief automatisch geïncasseerd.
27. Wijziging van een lidmaatschap van onbeperkt of 2 x per week naar 1 x per week, kan ingaan per de 1e van de hele volle kalendermaand, gelijk aan de opzegtermijn bij opzegging genoemd onder punt 29.
28. Omdat bij wijziging van het lidmaatschap feitelijk een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan, kunnen geen rechten meer worden ontleend aan eventuele tegoeden die gekoppeld waren aan het voorgaande lidmaatschap.

Beëindiging lidmaatschap

29. Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt na de minimale contractperiode van 3 maanden of 1 jaar, afhankelijk van de gemaakte keuze, een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Bij jaarlidmaatschappen geldt steeds een minimale contractperiode van 1 jaar, welke ook steeds voor een jaar verlengd wordt.
30. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de administratie van SanaYouYOGA (info@sanayou.com). Opzeggen bij de docenten en/of telefonisch is in geen enkel geval mogelijk.
31. Eventueel nog in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap.
32. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.
33. Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid via email een bevestiging van uitschrijving. Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid.
34. Wanneer achteraf blijkt dat zowel het lid als de administratie van SanaYouYOGA geen email van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als kan worden aangetoond dat het lid tijdig heeft opgezegd, wordt het lid met terugwerkende kracht uitgeschreven als lid van SanaYouYOGA.

Deelnemers BedrijfsFitness Nederland

36.1. Voor deelnemers aan de yogalessen bij SanaYouYOGA via BedrijfsFitness Nederland gelden soms andere voorwaarden dan voor de directe leden van SanaYouYOGA. We verwijzen hiervoor naar de voorwaarden zoals deze zijn afgesloten tussen de deelnemer en de betreffende instantie, in relatie tot contractduur en opzegtermijnen.
36.2 Deelnemers via BedrijfsFitness Nederland beschikken over de mogelijkheid tot het boeken van yogalessen in het online lesrooster van SanaYouYOGA, voor het aantal maal per week gekozen in de betreffende overeenkomst. Wel wordt een gemiste les in een week geregistreerd als inhaalles die op een later moment in te plannen is.
36.3 Doordat een lidmaatschap via BedrijfsFitness Nederland is afgesloten voor een vooraf overeengekomen periode, is voortijdige opzegging of het verlenen van een contributiestop uitgesloten.

Huisregels

37.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van SanaYouYOGA in acht te nemen:
• Voor de voordeur en onder het raam, is er plek voor een aantal fietsen
• Parkeren is kosteloos, echter het aantal parkeerplaatsen waarover wij mogen beschikken bij de studio is beperkt en ook bestemd voor andere bedrijven in dit gebouw. Als je in de buurt woont, vragen we je daarom om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Het is ook van belang dat je niet parkeert op plekken die bestemd zijn voor omwonenden, dus parkeer niet voor/bij de woningen. Voor de voordeur van de yogastudio mogen wij 2 parkeerplaatsen gebruiken. Wanneer deze plekken bezet zijn, kun je de auto iets verderop parkeren bij de blauwe fietsbrug aan het water.
• Kom hygiënisch naar de studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
• Schoenen kunnen in de hal beneden achtergelaten worden. Op de trap, eerste verdieping in de lounge en yogazaal zijn schoenen niet gewenst.
• SanaYouYOGA stelt leen-yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
• Ook door de deelnemer tijdens de yogales gebruikte props en tools dienen na de les weer netjes opgeruimd te worden. Dekentjes vouwen zoals ze in de kast liggen, riemen oprollen, kussens netjes stapelen.
• Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales zachtjes te praten.
• De (lichamelijk) integriteit van de deelnemer dient ten alle tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door SanaYouYOGA niet getolereerd.

37.2 SanaYouYOGA behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de onder 37.1 genoemde huisregels, niet naleven de toegang tot SanaYouYOGA te ontzeggen en het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde lidmaatschapsgeld.


Aanvullende Algemene Voorwaarden SanaYou YOGACADEMY

38.1 De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden.
Door deelname aan een yogales c.q. docentenopleiding, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden.
38.2 SanaYouYOGA kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.  

Docentenopleiding

39.1 Door een inschrijving voor de SanaYouYOGA docentenopleiding ga je een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals deze vermeld staan in de opleidingsvoorwaarden op de website en verklaar je akkoord te gaan met deze Aanvullende Voorwaarden.
Je blijft te alle tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake opleidingsbedrag en eventueel overige kosten.
39.2 SanaYou YOGAcademy behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren, evenals de locatie en wijze waarop het studieprogramma wordt aangeboden. Dat kan klassikaal en/of online zijn.
Eventuele wijzigingen worden vermeld op de website of via mail gedurende de looptijd van de lesmodule.

Aanmelding en inschrijving docentenopleiding

40.1 De Deelnemer kan zich aanmelden voor de Docentenopleiding via de website www.sanayouyogacademy.com.
40.2 De Deelnemer dient bij aanmelding direct een aanbetaling te voldoen, ofwel het volledige lesgeld van de module te voldoen.
40.3 De combinatie van aanmelding en (aan)betaling verzekert de deelnemer van een reservering in de docentenopleiding, dit maakt de inschrijving compleet.
40.4 Het copyright van het uitgereikte studiemateriaal is in handen van SanaYou YOGAcademy. Niets mag hiervan zonder toestemming worden vermenigvuldigd zowel in print als digitaal
40.5 Het fysiek uitgereikte studiemateriaal en/of te downloaden studiemateriaal blijft in bezit van de cursist en wordt zijn/haar eigendom. Het intellectueel eigendom van het studiemateriaal blijft in bezit van SanaYouYOGA, conform het genoemde in artikel 40.4

Betalingsvoorwaarden Docentenopleiding

41.1 Na ontvangst van de (aan)betaling ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving.
41.2 De Deelnemer behoudt het recht van een bedenktijd van 14 dagen voor klassikale opleidingen vanaf het moment dat SanaYouYOGA de inschrijving aan de deelnemer heeft bevestigd. Binnen die termijn kan de deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Binnen deze termijn wordt de (aan)betaling gerestitueerd.
41.3 De Deelnemer gaat er mee akkoord dat na het verstrijken van de bedenktijd in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd worden.
41.4 Het lesgeld kan in 1 keer worden voldaan of in maandelijkse termijnen. Indien er wordt gekozen voor maandelijkse termijnen geldt dat de eerste termijn voldaan wordt voldaan bij inschrijving via iDeal. In de direct daarop volgende maanden worden de overige termijnen via automatische incasso voldaan.
41.5 Bij het niet nakomen van de overeengekomen betalingen, zal na een herinnering en aanmaning, de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau.

Annuleren deelname Docentenopleiding

42.1 Na het verstrijken van de bedenktijd gaat de deelnemer akkoord met de eventuele bijkomende kosten van annulering. Annuleringskosten kunnen anders zijn bij Klassikale Lesmodules, Blended Learning Lesmodules en Online Lesmodules. De annuleringsvoorwaarden staan vermeld bij de gekozen lesmodule en men gaat hiermee akkoord op het moment van betaling.
42.2 Indien de Deelnemer zich binnen 14 dagen voor aanvang van de docentenopleiding aanmeldt, blijft bij volledig klassikale opleidingen de bedenktijd van kracht. Eventuele betalingen binnen die periode worden bij annulering binnen de bedenktijd gerestitueerd.
42.3 In het geval van te weinig aanmeldingen, of bij andere zwaarwegende redenen, behoudt SanaYouYOGA zich het recht voor om een module te verplaatsen naar andere data. Ook kan de vorm (klassikaal vs online) waarin de lesdagen worden gegeven worden aangepast aan de omstandigheden. Roosterwijzigingen zijn altijd voorbehouden.

Aansprakelijkheid

43.1 De Deelnemer wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn
43.2 Bij het aanmelden voor de opleiding verklaart de deelnemer in goede gezondheid te verkeren, dan wel eventuele gezondheidsklachten kenbaar hebben gemaakt aan SanaYou YOGAcademy via academy@sanayou.com
43.4 Deelname aan de docentenopleiding is te alle tijden op eigen risico. SanaYou YOGAcademy en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de docentenopleiding.
43.5 De deelnemer aanvaardt bij inschrijving dat de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden. SanaYou YOGAcademy is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de docentenopleiding. 

Klachtenprocedure

44.1 Klachten aangaande de diensten van SanaYouYOGA kunnen per e-mail worden toegezonden aan academy@sanayou.com, t.a.v. Sandy Karsten
44.2 SanaYouYOGA bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener binnen 2 werkdagen.
44.3 Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
44.4 De deelnemer dient SanaYouYOGA in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
44.5 Na afhandeling van de klacht, zullen de gegevens worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

45.1 Op de Algemene Voorwaarden en aanvullende algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
45.2 De taalvoering bij SanaYouYOGA is Nederlands
45.3 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door erkend mediator: Schaeffer Mediation, Terborchstraat 7, 8011 GD Zwolle, Tel: 06-24104077. Het advies van de mediator zal vervolgens bindend zijn.

Overige

46. Indien noodzakelijk kan SanaYouYOGA de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.
47. Administratieve handelingen op aanvraag van het lid, deelnemer of student kosten € 7,50. Uitzonderingen hierop zijn naams- en adreswijzigingen en het upgraden van het abonnement.
48. Deelname aan één van de lessen en/of opleidingsdagen, betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Algemene Voorwaarden
49. In de footer vind je tevens de Privacyverklaring van SanaYouYOGA.